Gebruikersvoorwaarden

Topicus.Finance B.V. Findesk


Versie 25 mei 2018


Artikel 1: Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden worden de volgende begrippen met een begin hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1. Aanbieder: een financiële dienstverlener, voornamelijk geldverstrekkers, verzekeraars of andere productaanbieders welke via de Dienst aan Gebruikers de voorwaarden en eigenschappen van haar (financiële) producten aanbiedt ter inzage en vergelijking, met als doel het faciliteren van productkeuze en Aanvraag.

2. Aanvraag: een uitnodiging tot het doen van een aanbod (het uitbrengen van een offerte voor zijn advies- en/of bemiddelingsdienstverlening) door een Aanbieder.

3. Account: persoonlijk profiel dat exclusief door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd nadat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de Dienst.

4. Dienst: de Dienst die Findesk gratis (in geval van een proefabonnement) dan wel betaald via haar Website verleent en welke beschreven is op de Website en in Artikel 3 van de Gebruikersvoorwaarden.

5. Findesk: Topicus.Finance B.V. statutair gevestigd te Deventer en kantoorhoudende te Deventer, aan Singel 25, 7411 HW, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel OostNederland onder nummer 63423715.

6. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de Dienst.

7. Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst.

8. Gegevens: al het materiaal dat en alle informatie die de Gebruiker ter beschikking stelt c.q. invoert bij het gebruik van de Dienst, waaronder ook de Persoonsgegevens van Gebruiker en zijn Klanten, alsmede alle data die wordt verwerkt en gecreëerd bij het gebruik van de Dienst.

9. Klanten: de natuurlijke personen of rechtspersonen die een contractuele relatie hebben met de Gebruiker en wiens (Persoons)Gegevens worden Verwerkt in het kader van het gebruik van de Dienst.

10. Klantportaal: de website mijn.adviseerme.nl waarop Klanten van Gebruiker kunnen inloggen om het klantdossier te bekijken.

11. Overeenkomst: de (elektronisch gesloten) overeenkomst die de Gebruiker voorafgaand aan het gebruik van de Dienst met Findesk is aangegaan op basis waarvan de Dienst wordt verleend. De Gebruikersvoorwaarden, het Privacy Reglement en de Verwerkersovereenkomst maken onderdeel uit van deze Overeenkomst.

12. Privacyreglement: dit reglement van Findesk dat beschrijft op welke wijze Findesk invulling geeft aan de bescherming van Persoonsgegevens van Gebruiker in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de AVG.

13. Schermnaam: de gebruikersnaam die de Gebruiker hanteert bij het gebruik van de Dienst en welke gelijk is aan zijn e-mailadres.

14. Verwerkersovereenkomst: de afspraken die de Gebruiker en Findesk hebben gemaakt ten aanzien van de verwerking van de Persoonsgegevens van de Klanten.

15. Wachtwoord: het door de Gebruiker zelf aangemaakte wachtwoord dat de Gebruiker, in combinatie met zijn e-mailadres, toegang geeft tot zijn Account.

16. Website: De website van Findesk (www.findesk.nl), inclusief het besloten deel, het Klantportaal en alle subdomeinen.


Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Het Privacyreglement en de Verwerkersovereenkomst maken onverkort deel uit van de Overeenkomst.

2. Findesk is te allen tijde gerechtigd de Gebruikersvoorwaarden en het Privacyreglement eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie zal in Findesk te vinden

zijn. Wijzigingen worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht gebracht en daarnaast wordt de Gebruiker in de gelegenheid gesteld de nieuwe versie van de Gebruikersvoorwaarden te downloaden, de wijzigingen in te zien en deze te accepteren.

3. Indien de Gebruiker de aangepaste Gebruikersvoorwaarden niet accepteert, is hij bevoegd het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen door een email te sturen aan info@findesk.nl.

4. De Gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.


Artikel 3: Beschrijving van de Dienstverlening

1. De Dienst biedt functionaliteiten aan om een cijfermatige onderbouwing van een hypotheekadvies vast te leggen.

2. De Dienst biedt de mogelijkheid hypotheken, verzekeringen, consumptief kredieten en aanverwante woonlastenbeschermers van diverse Aanbieders te vergelijken op voorwaarden, rentetarieven en premies.

3. De Dienst biedt de mogelijkheid Documenten op te slaan van Klanten bij hun dossier ten behoeve van de Aanvraag.

4. De Dienst faciliteert het versturen van (offerte)aanvragen en documenten voor de onder lid 2 bedoelde producten, het inzien van de status van de Aanvraag en het ontvangen van offerteberichten van deze Aanbieders.

5. De Dienst biedt tools, koppelingen en documenten gericht op het optimaliseren van het adviestraject.

6. De Dienst biedt een Klantportaal om de Klant toegang te geven tot zijn Gegevens onder toezicht van de Gebruiker.


Artikel 4: Aanmelden bij Findesk

1. De Overeenkomst tot het gebruik van de Dienst komt tot stand zodra Gebruiker (via elektronische weg) instemt met de toepasselijke Gebruikersvoorwaarden, het Privacy Reglement en de Verwerkersovereenkomst. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en kan worden beëindigd conform het bepaalde in Artikel 12 lid 4.

2. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient de Gebruiker een Account aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens Findesk voor in dat de informatie die hij invoert bij het aanmaken of wijzigen van zijn Account compleet, waarheidsgetrouw, juist en actueel is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander en/of op naam van een rechtspersoon aan te maken. Het is alleen mogelijk om een Account aan te maken met een geldig eigen e-mailadres. Tijdens de registratieprocedure maakt de Gebruiker een Wachtwoord aan. Hierna kan de Gebruiker met zijn unieke e-mailadres en wachtwoord combinatie inloggen.

3. De Gegevens die de Gebruiker tijdens en na het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Reglement van Findesk.

4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn combinatie Schermnaam en Wachtwoord. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn Account van de Dienst wordt gemaakt. Findesk mag ervan uitgaan dat de Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de betreffende Schermnaam en Wachtwoord. Zodra de Gebruiker weet heeft, vermoedt of reden heeft te vermoeden dat een Schermnaam en/of Wachtwoord in handen is/zijn gekomen van onbevoegden, dient hij Findesk daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd zijn eigen verplichting

direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, om het onrechtmatig gebruik te beëindigen, zoals het veranderen van zijn Wachtwoord.

5. Findesk behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het Wachtwoord en/of de Schermnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. Schermnamen zullen in ieder geval worden verwijderden/of worden teruggenomen of worden aangepast indien deze inbreuk maken op enige rechten van derden of anderszins door Findesk onwenselijk worden geacht.


Artikel 5: Gebruik van de Dienst

1. De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit, Informatie en overige

eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik.

Findesk sluit expliciet stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke

aard dan ook uitdrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties,

toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid,

integriteit, juistheid en volledigheid van de Dienst.

2. De Gebruiker staat er jegens Findesk voor in dat hij gerechtigd is van de Dienst gebruik te

maken en zal handelen in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden. Het

gebruik van de Dienst en de daaruit voortvloeiende Gegevens alsmede de Content is

volledig voor eigen risico.

3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de handelingen, waaronder het invoeren en

verstrekken van Gegevens of informatie, die hij via de Dienst verricht. Onverminderd de

overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden mogen deze handelingen:

a. niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

b. geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur

bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen,

onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld

zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de

computersystemen van Findesk te omzeilen;

c. geen oneigenlijk, onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van

de Dienst en/of de Website leggen zodanig dat hiermee het functioneren van de

Dienst geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd;

d. de functionaliteit(en) van de Dienst en/of de Website niet belemmeren;

e. niet bestaan uit het aannemen van een valse identiteit of het ten onrechte

suggereren dat de Gebruiker bij Findesk betrokken is;

f. niet in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;

g. niet in strijd zijn met deze Gebruikersvoorwaarden, het Privacy Reglement, de

Verwerkersovereenkomst of enig ander juridisch document dat van toepassing is 

verklaard op de rechtsverhouding tussen Findesk of diens leveranciers en

Gebruiker;

h. geen inbreuk maken op rechten van Findesk of derden, waaronder Intellectuele

eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

i. niet bestaan uit het versturen van berichten die naar het oordeel van Findesk in

strijd zijn met de goede zeden, discriminerend of kwetsend van aard zijn,

oproepen tot geweld, illegale activiteiten bevorderen en/of pornografisch,

erotisch materiaal, dreigementen bevatten en/of kunnen worden aangemerkt als

een illegale activiteit, kettingbrief of spam en/of op enig andere wijze indiscreet

of incorrect zijn;

j. niet op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;

k. de belangen en goede naam van Findesk niet schaden.

4. De Gebruiker vrijwaart Findesk voor aanspraken van derden ontstaan wegens door hem

met behulp van de Dienst verrichte activiteiten, die op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

5. Findesk zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te verlenen. Ze garandeert

echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen

toegankelijk is, noch dat de Dienst (inclusief de Gegevens en de Content) foutloos en/of

volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend,

optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding door virussen

of fouten/gebreken. Findesk is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig

jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk)

niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

6. De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Dienst gebruik te kunnen

maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of

mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen

rekening van de Gebruiker.


Artikel 6: Gegevens

1. Door het invoeren, importeren of ontvangen van Gegevens in Findesk verleent Gebruiker

automatisch aan Findesk een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub- licentieerbare,

niet-exclusieve licentie om deze Gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen, te

verspreiden, openbaar te maken en/of op enige andere wijze ter beschikking te stellen in

verband met de Dienst, e.e.a. met uitzondering van het gebruik van Persoonsgegevens

welke met in achtneming van het Privacy Reglement, de Verwerkersovereenkomst en de

geldende wet-en regelgeving worden verwerkt.

2. Indien Gebruiker van oordeel is dat bepaalde verspreiding van Gegevens met behulp van

de Dienst onrechtmatig is, kan hij hiervan melding maken via de website.


Artikel 7: Onderbreking of aanpassing van de Dienst

1. Findesk is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee

schadeplichtig te worden:

a. de Website en/of Dienst al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen;

b. het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is,

bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de

Website en/of Dienst.

2. Findesk is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en/of

technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.

3. Findesk is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en/of verdere uitleg en

zonder daarmee schadeplichtig te worden, de Website en/of Dienst te beëindigen.


Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

1. De Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en de

Content die Findesk aanbiedt, waaronder mede begrepen de Intellectuele

eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, berekeningen, vormgeving, foto's,

software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Findesk en/of haar

licentiegevers.

2. Het is Gebruiker niet toegestaan om (delen van) de Content zonder toestemming van

Findesk openbaar te maken of te verveelvoudigen of kennisgevingen of vermeldingen

met betrekking tot deze Intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te

maken, te verbergen of te wijzigen. Gebruiker zal Findesk vrijwaren voor eventuele

aanspraken van een derde, wegens inbreuk door de Gebruiker gepleegd op dienst

Intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 9: Privacy

1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst,

worden de Gegevens van de Gebruiker en diens Klanten en relaties opgeslagen in de

beveiligde omgeving en databases van Findesk. Deze Gegevens zullen conform het

Privacy Reglement (voor Gegevens van de Gebruiker) en de Verwerkersovereenkomst

(voor Gegevens van Klanten en relaties) en de toepasselijke wet- en regelgeving worden

opgeslagen en verwerkt.

2. Findesk legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de

Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de

kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die

de verwerking en de aard van de Gegevens met zich meebrengen. In de

Verwerkersovereenkomst zijn deze maatregelen voor zover dit data betreft van Klanten

in details opgenomen.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Findesk sluit, voor zover dit wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade

die een Gebruiker lijdt door:

a. het gebruik van de Dienst en/of de Website;

b. het niet, niet volledig of niet veilig beschikbaar zijn van de Dienst, de Website of

delen daarvan;

c. onjuiste of onvolledige Content;

d. het handelen van Gebruikers van de Dienst;

e. wijzigingen in de Dienst of wijzigingen op de Website.

2. Voor zover er, ondanks het bepaalde in Artikel 10.1, toch nog enige aansprakelijkheid op

Findesk rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, te

allen tijde per gebeurtenis en per jaar gemaximeerd tot 500,00 euro. In ieder geval zal de

aansprakelijkheid van Findesk nooit hoger zijn dan tweemaal het bedrag dat door de

Gebruiker aan Findesk aan vergoedingen is voldaan in het aan de gebeurtenis

voorafgegane jaar. Een reeks samenhangende gebeurtenissen in een kalenderjaar geldt

als één gebeurtenis.

3. Findesk is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere

vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van Gegevens en immateriële

schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst die Findesk verricht en/of

jouw gebruik van de Website.

4. Findesk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met

betrekking tot websites, producten en/of diensten van derden. Onder derden wordt

mede verstaan de (rechts)personen die op welke wijze dan ook verbonden zijn aan de

Dienst en/of op de Website worden vermeld.

5. Gebruiker vrijwaart Findesk voor alle schade, waaronder eigen schade en schade van

derden of andere Gebruikers, die is ontstaan en verband houdt met of voortvloeit uit het

gebruik door Gebruiker van de Dienst, alsmede voor schade, waaronder schade van

derden, die is ontstaan door schending van deze Gebruikersvoorwaarden en/of enige

andere rechten van derden door de Gebruiker.

6. De in deze Gebruikersvoorwaarden opgenomen beperkingen op de aansprakelijkheid

van Findesk gelden niet:

a. in geval van aanspraken van de Adviseur op schadevergoeding ten gevolge van

dood of lichamelijk letsel; of

b. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van

Findesk.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de

schade binnen één (1) jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Findesk wordt gemeld.


Artikel 11: Tarieven en vergoedingen

1. De Gebruiker is aan Findesk een vergoeding verschuldigd voor door hem van Findesk

afgenomen Diensten volgens de daarvoor vastgestelde tarieven. De bedragen worden

verhoogd met BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

2. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of

anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die zijn verschuldigd voor

aanvullende diensten. De tarieven worden door Findesk bekend gemaakt, onder meer

via haar website en haar overige officiële communicatiemiddelen.

3. Findesk heeft het recht de tarieven te verhogen en zal hier minimaal 30 dagen voor de

ingangsdatum van het nieuwe tarief over berichten.

4. De voor de Dienst verschuldigde vergoeding wordt maandelijks voorafgaand aan de

gebruiksperiode via automatische incasso in rekening gebracht.

5. Findesk zal minimaal twee (2) incassopogingen ondernemen voordat tot een opschorting

van de Dienstverlening wordt overgegaan. De gebruiker wordt hiervan achtenveertig

(48) uur voor opschorting hiervan op de hoogte gesteld. Het is de verantwoordelijkheid

van de Gebruiker dat de incasso kan plaatsvinden.

6. Kosten voor het verhalen van de niet door de Gebruiker betaalde vergoedingen worden

in rekening gebracht bij de Gebruiker.


Artikel 12: Opschorting en beëindiging van de Dienstverlening

1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze Gebruikersvoorwaarden en bij wet is

bepaald, is Findesk gerechtigd de (toegang tot) Dienst of een dienst van derden geheel of

gedeeltelijk op te (laten) schorten indien de Gebruiker een verplichting jegens Findesk

niet nakomt en deze niet nakoming die opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot

betaling van de periodieke vergoedingen als bedoeld in Artikel 11 en van de overige

verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.

2. De opschorting zal worden opgeheven indien de Gebruiker alsnog aan zijn verplichtingen

heeft voldaan, tenzij Findesk haar overeenkomst met de Gebruiker reeds rechtsgeldig

heeft ontbonden of beëindigd. Voor de opheffing kan een bedrag aan heraansluitkosten

verschuldigd zijn. Findesk is op generlei wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade

die uit de opschorting van het Account voor Gebruiker zou kunnen voortvloeien

3. Findesk is tevens bevoegd om zonder ingebrekestelling of mededeling tot gehele of

gedeeltelijke opschorting over te gaan indien:

a. de Gebruiker dusdanig de belangen van Findesk schaadt dat van Findesk niet

verlangd kan worden de Dienst voort te zetten, hiervan is in ieder geval sprake

indien:

i. De Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden en/of

andere door Findesk aan Gebruiker via de Website en/of de Dienst

gecommuniceerde regels en dit handelen, ondanks een waarschuwing van

Findesk, voortzet;

ii. het handelen van de Gebruiker, naar het oordeel van Findesk, schade aan

de Gebruiker zelf, aan andere Gebruikers, derden of aan Findesk kan

toebrengen;

b. Findesk daartoe is gehouden op last van een daartoe bevoegde instantie.

4. De Gebruiker heeft het recht op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te

beëindigen, in welk geval de Dienst doorloopt tot het einde van de maand volgend op de

maand waarin de Gebruiker Findesk op de hoogte heeft gesteld van de beëindiging. Dit

ontslaat de Adviseur niet van zijn eventuele betalingsverplichting, welke doorloopt tot

het moment van beëindiging van de Dienst.

5. Bij beëindiging van de Dienst heeft de Gebruiker geen toegang meer tot zijn Gegevens.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het exporteren van zijn Gegevens voordat de

Dienst eindigt.


Artikel 13: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website is

Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Gebruiker en Findesk mochten ontstaan, zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, niettegenstaande

het recht van Findesk in de betreffende situatie een andere rechter aan te wijzen. Deze

forumkeuze kan er niet toe leiden dat de Gebruiker de bescherming verliest die hij geniet

op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen..

3. Deze Gebruikersvoorwaarden bevatten alle afspraken die Gebruiker en Findesk ter zake

de Dienst hebben gemaakt. Zij treden in de plaats van alle eerdere afspraken en

overeenkomsten die Gebruiker en Findesk ter zake de Dienst hebben gemaakt,

respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken

hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

4. Findesk mag rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die

betrekking hebben op de Dienst overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op

de hoogte stellen.

5. Is of worden deze Gebruikersvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker

en Findesk aan het overblijvende gedeelte verbonden. Findesk zal het ongeldige

gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen,

gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden, zoveel mogelijk

overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.